ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ - Sampradaya

10/31/2009 05:25:00 PM / Posted by Namma Kannada Nadu / comments (0)

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

ಸಧಾರನವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕುತುಹಲ ಇರುತದೆ . ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದೆ .
Normally we have a lot of curiosity regarding our customs.. This book gives a brief explanation regarding our customs & observance.

Recently I bought this book and I was very impressed with the all the information covered. So I thought of posting this on my blog...

Labels: