ಬೀಚಿ - Beechi

12/04/2008 09:06:00 AM / Posted by Namma Kannada Nadu /

BeeChi, (1913-1980) was a well-known humorist in the Kannada language. His real name was Rayasam Bheemasena Rao. He preferred to write his pen name bilingually as ಬೀchi. He was also known as Karnataka's George Bernard Shaw..

Beechi was born in the year 1913 in Harapanahalli in the Davanagere district of Karnataka state, India. His father was Srinivas Rao and mother was Bharatamma. He discontinued studies after SSLC and joined a Government office as an attender.Having no formal exposure to Kannada or its literature, Beechi was motivated towards Kannada literature after reading A. N. Krishna Rao's novel Sandhyaraga on a long train journey. He considered A. N. Krishna Rao as his guru.

Beechi's writings were humour-based, and his first novel was Dasakoota, published when he was 32.His primary character was timma (ತಿಂಮ) (Used in Kannada to denote a man who is considered silly/crazy). Beechi released a lot of books with timma in the title. Churning out novels at a prolific rate, he wrote around 60 books in his lifetime.His autobiography, entitled Nanna bhayagraphy, met with some controversy upon its release. References within the book to Omar Khayyam's 'Rubaiyyat' and how the great Kannada poet G. P. Rajaratnam seemed to have been inspired by it greatly sparked much anger in Rajaratnam and Rajaratnam is said to have written his 'Nirbhayagraphy' in protest.

His famous quotes...

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೂ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇರಲೇ ಬೇಕು...ಸ್ವನ್ಥದಾದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು...
Every guy needs a house and a wife - the more they are his own, the better...

ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಧಿಡೀರೆಂದು ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದು ಕೇವಲ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.
God does not appear before us whenever we want. He appears unexpectedly only in Tamil movies.

ನೀವು ಓದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಅಥವ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಟೀಚರ್ ಆಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ: ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೊರ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೌಂದ್ರೆಲ್!
You study and become an engineer, doctor or a lawyer or else at least become a teacher; but never become a politician. Because: Politics is the last resort of the worst scoundrel!

ಜೀವನದ ದುರಂತವಿದು, ಎಂದೋ ಬಯಸಿದುದು ಇಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿ ಪರರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಾಗ,
ಉದಾರಹಣೆಗೆ : ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ.
It's the irony of life. The wishes of yesteryears are fulfilled only today; only when they are no longer useful to oneself but useful only to others.
As an example: A young wife at an old age.


One of them who got inspired was B Pranesh also called as Gangavati Beechi..He is a person who knows something about BeeChi(original) and people say that he talks the way "Beechi" used to talk. So he is called Gangavati Beechi.

     
     
     

Print this post Labels: , , , , , ,

0 comments:

Post a Comment